Formularz Reklamacyjny

Formularz Zwrotu

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

UWAGA! Aby usprawnić proces reklamacyjny, prosimy o zgłaszanie reklamacji również drogą mailową, za pomocą formularza reklamacyjnego. Prosimy o załączenie fotografii wadliwego produktu. W przypadku braku faktury/ paragonu za zakup prosimy o potwierdzenie dokonania transakcji w inny sposób (np. potwierdzenie transakcji bankowej).

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu: 661 158 218 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Wówczas umowę uważa się za niezawartą i obie strony mają obowiązek rozliczenia się.

2. Termin odstąpienia od umowy nalicza się w sposób następujący:

a) W przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym konsument otrzymał produkt.

b) W przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.

c) W przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym  konsument otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy.

d) W przypadku pozostałych umów (np. na wykonanie usługi) termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym konsument zawarł umowę.

3. Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie w formie pisemnej (pocztą tradycyjna, pocztą elektroniczną) lub osobiście, w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Konsument może sformułować treść oświadczenia, bądź posłużyć się formularzem udostępnionym przez Kung Food sp. z o.o. Konsument, który wyśle zgłoszenie drogą elektroniczną powinien otrzymać potwierdzenie odbioru wiadomości przez Sklep, np. w postaci wiadomości zwrotnej.

Uwaga! Aby przyśpieszyć i usprawnić proces odstąpienia od umowy, prosimy o skorzystanie z udostępnionego wyżej formularzu zwrotu.

4. W momencie złożenia oświadczenia konsument musi w ciągu 14 dni kalendarzowych odesłać produkt. Przedsiębiorca , w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia oświadczenia, musi dokonać zwrotu kosztów zakupu towaru. Może jednak się wstrzymać do momentu otrzymania towaru od klienta lub po otrzymaniu potwierdzenia odesłania przesyłki.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić całą kwotę zakupu oraz koszt najtańszego dostępnego w Sklepie przewoźnika (niezależnie od tego jakiego przewoźnika wybrał konsument). Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w całości pokrywa klient.

6. Towar, który został otwarty, napoczęty lub użytkowany, jak również towar, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia nie podlega zwrotowi.